მი­ზე­ზი, რო­მე­ლიც ჯვარ­და­წე­რილ­თა ოჯა­ხის დან­გ­რე­ვის სა­ბა­ბად შე­იძ­ლე­ბა იქ­ცეს
გან­ვაგ­რ­ძობთ სა­უ­ბარს ქორ­წი­ნე­ბა­სა და ჯვრის­წე­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ამ­ჯე­რად, მკითხ­ველ­თა შე­კითხ­ვებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, კი­დევ რამ­დე­ნი­მე სა­კითხს შე­ვე­ხე­ბით.
- ვი­ცით, რომ სის­ხ­ლის­მი­ერ ნა­თე­სა­ვებს შო­რის ქორ­წი­ნე­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია. მე­რამ­დე­ნე თა­ო­ბამ­დე გრძელ­დე­ბა სის­ხ­ლის­მი­ე­რი ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი? რო­მელ თა­ო­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბა?
მა­მა მა­კა­რი:

- სჯუ­ლის კა­ნო­ნის მი­ხედ­ვით, ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი, რო­გორც სის­ხ­ლის­მი­ე­რი, ასე­ვე ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი, გრძელ­დე­ბა ერ­თ­ნა­ი­რი დრო­ით, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც მეშ­ვი­დე თავ­ში, მე­ხუ­თე თა­ო­ბა­ში - ანუ უკ­ვე შვილ­თაშ­ვი­ლე­ბის შვი­ლე­ბის თა­ო­ბა­ში ქორ­წი­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა. ერ­თი თა­ო­ბა, - ვთქვათ, ძმე­ბი, დე­ბი ან და-ძმა­ნი არის ორი თა­ვი, ბი­ძაშ­ვი­ლე­ბი არის ოთხი თა­ვი, ბი­ძაშ­ვი­ლის­შ­ვი­ლე­ბი - უკ­ვე ექ­ვ­სი თა­ვი და გრძელ­დე­ბა ასე, ანუ მეშ­ვი­დე თა­ვი გა­მო­დის მე­ოთხე თა­ო­ბა. ასე­ვეა ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც. სამ­წუ­ხა­როდ, არ­სე­ბობს ნათ­ლი­ო­ბით და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ნა­თე­სა­ო­ბის პრობ­ლე­მა. ხში­რად ირ­ღ­ვე­ვა ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა. ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბით ნა­თე­სა­ო­ბა­ში რომ არ მოვ­ხ­ვ­დეთ, ამის­თ­ვის უნ­და ვი­ცო­დეთ, ვინ იყო ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბის, ვთქვათ, ბა­ბუ­ის ბა­ბუ­ის ნათ­ლია, თუმ­ცა, ალ­ბათ იშ­ვი­ა­თად თუ იქ­ნე­ბა ადა­მი­ა­ნი, რომ­ელიც და­ა­სა­ხე­ლებს, ვინ იყო ბა­ბუ­ა­მი­სის ბა­ბუ­ის ნათ­ლია. ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­დან მომ­დი­ნა­რე ნა­თე­სა­ვებ­ში ქორ­წი­ნე­ბის კონ­ტ­რო­ლი თით­ქ­მის შე­უძ­ლე­ბე­ლია. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ბევ­რი ასე­თი ნა­თე­სა­ვი იყოს ქორ­წი­ნე­ბა­ში მხო­ლოდ იმის გა­მო, რომ არ იცოდ­ნენ, რომ ნა­თე­სა­ვე­ბი არი­ან. თუმ­ცა, და­ქორ­წი­ნე­ბი­სას ყვე­ლა­ნა­ი­რად უნ­და ვე­ცა­დოთ, რომ გა­მო­ვიკ­ვ­ლი­ოთ ნა­თე­სა­ო­ბი­თი კავ­ში­რე­ბი.
- ვის­ზე ვრცელ­დე­ბა ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა?
- ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა იწყე­ბა ნათ­ლი­ი­დან და ნათ­ლუ­ლი­დან და ნათ­ლუ­ლის მშობ­ლე­ბი­დან. ნათ­ლი­ა­სა და ნათ­ლუ­ლის მშობ­ლებს შო­რის მყარ­დე­ბა ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი. რაც შე­ე­ხე­ბა ნათ­ლუ­ლის და-ძმებს, ნათ­ლუ­ლის ბი­ძებს, დე­ი­დებ­სა და მა­მი­დებს, მათ­თან ნათ­ლი­ას ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი არა აქვს. ნა­თე­სა­ო­ბა იწყე­ბა უშუ­ა­ლოდ ნათ­ლი­ი­დან და ნათ­ლუ­ლი­დან და ვრცელ­დე­ბა მათ შთა­მო­მავ­ლო­ბა­ზე და ნათ­ლუ­ლის მშობ­ლებ­ზე. ერ­თ­მა­ნე­თის ნა­თე­სა­ვე­ბი ხდე­ბი­ან ნათ­ლუ­ლის სუ­ლი­ე­რი და ხორ­ცი­ე­ლი მშობ­ლე­ბი, - ნათ­ლია და ხორ­ცი­ე­ლი მშობ­ლე­ბი და ნათ­ლი­ი­სა და ნათ­ლუ­ლის შთა­მო­მავ­ლო­ბა.
- ასე­ვე არ­სე­ბობს მძახ­ლო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბაც.
- სჯუ­ლის კა­ნო­ნი კრძა­ლავს მძახ­ლო­ბით ნა­თე­სა­ო­ბა­ში მყოფ­თა ქორ­წი­ნე­ბა­საც. ვთქვათ, ადა­მი­ანს ჰყავ­და ცო­ლი, და­შორ­და მას და მე­ო­რედ და­ო­ჯახ­და. პირ­ვე­ლი ცო­ლის ნა­თე­სა­ვებ­სა და მე­ო­რე ცო­ლის ნა­თე­სა­ვებს (თა­ო­ბებს ვგუ­ლის­ხმობ) შო­რი­საც კი არ შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბა. მარ­თ­ლაც სა­ო­ცა­რია, მათ შო­რის სის­ხ­ლის­მი­ე­რი ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი არ არ­სე­ბობს, მაგ­რამ ეს მოვ­ლე­ნა ქორ­წი­ნე­ბის აკ­რ­ძალ­ვის მუხ­ლ­ში შე­დის.
- შე­იძ­ლე­ბა თუ არა, ორ დედ­მა­მიშ­ვილს შო­რის ქორ­წი­ნე­ბა? ვთქვათ, დებ­მა იქორ­წი­ნონ ძმებ­ზე? თუ ასე­თი ქორ­წი­ნე­ბა შედ­გა, რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცეს ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყო­ფი წყვი­ლი?
- ეს არის მძახ­ლო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა და ამის გა­მო ორ დედ­მა­მიშ­ვილს შო­რის ქორ­წი­ნე­ბა იკ­რ­ძა­ლე­ბა. არ­სე­ბობს ნა­თე­სა­ო­ბი­თი ქორ­წი­ნე­ბის ორი კა­ტე­გო­რია: ერ­თი, რო­დე­საც აუცი­ლებ­ლად უნ­და და­ინ­გ­რეს, რად­გან და­უშ­ვე­ბე­ლია, ხო­ლო მე­ო­რე კა­ტე­გო­რი­ის ქო­რ­წი­ნე­ბა­ში მყოფ წყვილ­ზე ხდე­ბა ეპი­ტი­მი­ის და­დე­ბა, მაგ­რამ ქორ­წი­ნე­ბა არ იშ­ლე­ბა. ორ დედ­მა­მიშ­ვილს შო­რის ქორ­წი­ნე­ბა არის ისე­თი ქორ­წი­ნე­ბა, რო­მე­ლიც უნ­და და­ი­შა­ლოს და და­ი­შა­ლოს ის ქორ­წი­ნე­ბაც, რო­მე­ლიც შედ­გა უფ­რო მოგ­ვი­ა­ნე­ბით. თუ ქორ­წი­ნე­ბა მოხ­და ისე­თი კა­ტე­გო­რი­ის ნა­თე­სა­ვებს შო­რის, რო­დე­საც ერ­თი ნა­ბი­ჯია დარ­ჩე­ნი­ლი ნა­თე­სა­ო­ბა­სა და არა­ნა­თე­სა­ობას შო­რის, მღვდელ­მ­თავ­რის მი­ერ წყვილს ეძ­ლე­ვა სა­ეკ­ლე­სიო სას­ჯე­ლი, ეპი­ტი­მია და ხდე­ბა ოჯა­ხის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, ხო­ლო თუ ქორ­წი­ნე­ბა ძა­ლი­ან ახ­ლო ნა­თე­სა­ვებს შო­რის მოხ­და, ოჯა­ხი აუცი­ლებ­ლად უნ­და და­ინ­გ­რეს.
- ვინ არი­ან მძახ­ლო­ბით ნა­თე­სა­ო­ბა­ში მყო­ფი ადა­მი­ა­ნე­ბი?
- მძახ­ლო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბა ვრცელ­დე­ბა ჯვრის­წე­რით შე­უღ­ლე­ბუ­ლი წყვი­ლის, ქა­ლი­სა და მა­მა­კა­ცის მშობ­ლებ­სა და ახ­ლო ნა­თე­სა­ვებ­ზე. ისი­ნი უკ­ვე ერ­თ­მა­ნეთ­თან ნა­თე­სა­ურ კავ­შირ­ში არი­ან. ნა­თე­სა­ო­ბის ათ­ვ­ლა ამ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც ხდე­ბა თა­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, რო­გორც ხორ­ცი­ე­ლი და ნა­თელ­მი­რო­ნო­ბი­თი ნა­თე­სა­ო­ბის შემთხ­ვე­ვა­ში.
- აისა­ხე­ბა თუ არა ნა­თე­სა­უ­რი ქორ­წი­ნე­ბის კვა­ლი უარ­ყო­ფი­თად შთა­მო­მავ­ლო­ბა­ზე?
- სა­ერ­თოდ, ნა­თე­სა­უ­რი ქორ­წი­ნე­ბა არის ცოდ­ვა. წი­ნაპ­რის ცოდ­ვე­ბი არ გა­და­დის შთა­მო­მავ­ლო­ბა­ზე, მაგ­რამ ნა­თე­სა­უ­რი ქორ­წი­ნე­ბის დროს, შთა­მო­მავ­ლო­ბა ხში­რად მარ­თ­ლაც გა­მო­დის არა­ჯან­სა­ღი. მათ­ში ხში­რად ვლინ­დე­ბა ფი­ზი­კუ­რი ნაკ­ლი.
- მკითხ­ვე­ლებს ხში­რად აინ­ტე­რე­სებთ, შე­იძ­ლე­ბა თუ არა მოგ­ვა­რე­ზე ან დე­დის მოგ­ვა­რე­ზე ქორ­წი­ნე­ბა?
- მოგ­ვა­რე­ზე, მით უფ­რო - დე­დის მოგ­ვა­რე­ზე ქორ­წი­ნე­ბას ხელს არა­ფე­რი უშ­ლის, თუ მათ შო­რის არ არ­სე­ბობს ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რი. გვაქვს ამის ის­ტო­რი­უ­ლი ფაქ­ტე­ბი, - ბაგ­რა­ტი­ონ­თა შო­რის ქორ­წი­ნე­ბე­ბი, ვთქვათ, თა­მარ მე­ფი­სა და და­ვით სოს­ლა­ნის ქორ­წი­ნე­ბა. მათ შო­რის შვიდ­თა­ვი­ა­ნი თა­ო­ბა გა­სუ­ლი იყო და ქორ­წი­ნე­ბა სწო­რედ ამის გა­მო შედ­გა.
- რო­გორ უნ­და წა­რი­მარ­თოს ჯვარ­და­წე­რილ­თა თა­ნაცხოვ­რე­ბა? აქვს თუ არა მა­მა­კაცს რა­ი­მე უპი­რა­ტე­სო­ბა დე­და­კაც­თან შე­და­რე­ბით? ეს სა­კითხი დღე­ვან­დელ ყო­ფა­ში საკ­მა­ოდ მწვა­ვედ დგას.
- ჯვრისწერის დროს წა­სა­კითხ სა­ხა­რე­ბა­ში, რო­მე­ლიც მა­მა­კა­ცის მი­მართ იკითხე­ბა, წე­რია: გიყ­ვარ­დეს ცო­ლი შე­ნი, ვი­თარ­ცა თა­ვი შე­ნი. რო­დე­საც უფალ­მა ევა შექ­მ­ნა ადა­მის ნეკ­ნის­გან, ადამ­მა შე­ხე­და და თქვა: "ე­სე არს ხორ­ცი ჩე­მი ხორ­ც­თა­გა­ნი და ძვა­ლი ჩე­მი ძვალ­თა­გა­ნი". ჯვარ­და­წე­რი­ლი წყვი­ლი ხდე­ბა გა­ნუ­ყო­ფე­ლი. უფალ­მა ჯერ მა­მა­კა­ცი შექ­მ­ნა და შემ­დეგ - ქა­ლი, მაგ­რამ ეს მა­მა­კაცს არამც და არამც არ აძ­ლევს უფ­ლე­ბას, რომ იბა­ტონოს ქალ­ზე. დე­და­კა­ციც ისე­თი­ვე თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბის მქო­ნეა, რო­გო­რიც მა­მა­კა­ცი. დე­და­კა­ცი ფი­ზი­კუ­რად უფ­რო სუს­ტი არ­სე­ბაა, ვიდ­რე მა­მა­კა­ცი და ამი­ტო­მაც უფალ­მა დე­და­კაცს მა­მა­კა­ცი მი­უ­ჩი­ნა მფარ­ვე­ლად. სხვა უპი­რა­ტე­სო­ბა დე­და­კაც­თან შე­და­რე­ბით მას არა აქვს. მა­მა­კა­ცი არის ოჯა­ხის თა­ვი, მი­სი მო­ვა­ლე­ო­ბაა იზ­რუ­ნოს ოჯახ­ზე. დე­და­კა­ცი სიყ­ვა­რუ­ლით უნ­და მორ­ჩი­ლებ­დეს. მათ შო­რის ფუნ­ქ­ცი­ე­ბი ლო­გი­კუ­რად უნ­და იყოს გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი. ცხა­დია, მძი­მე ფი­ზი­კუ­რი სა­მუ­შაო მა­მა­კაც­მა უნ­და შე­ას­რუ­ლოს და მა­თი თა­ნაცხოვ­რე­ბა უფ­ლის სიყ­ვა­რულს ეფუძ­ნე­ბო­დეს.
- სამ­წუ­ხა­როდ, სხვა­დას­ხ­ვა მი­ზე­ზით ხში­რად ინ­გ­რე­ვა ოჯა­ხე­ბი. რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცეს ჯვარ­და­წე­რი­ლი წყვი­ლი, ჯვრის­წე­რის გა­სა­უქ­მებ­ლად, გვირ­გ­ვი­ნის აყ­რის­თ­ვის?
- არა­ვი­თა­რი წე­სი, კა­ნო­ნი და ლოც­ვა ჯვრის­წე­რის დარ­ღ­ვე­ვი­სა, არ არ­სე­ბობს. ასე­ვე არ არ­სე­ბობს არა­ვი­თა­რი მი­ზე­ზი, გარ­და მრუ­შო­ბი­სა, ოჯა­ხის და­სან­გ­რე­ვად, თუმ­ცა ადა­მი­ა­ნუ­რი უძ­ლუ­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ოჯა­ხი ინ­გ­რე­ვა და ჯვარ­და­წე­რილ წყვილს სურს, მე­ო­რედ იქორ­წი­ნოს. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ეკ­ლე­სია იკ­ვ­ლევს მა­თი და­ცი­ლე­ბის მი­ზე­ზებს და თუ შე­უძ­ლე­ბე­ლია ოჯა­ხის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, მე­ო­რედ ქორ­წი­ნე­ბის ნე­ბას რთავს. ეს ნე­ბარ­თ­ვა უნ­და გას­ცეს მღვდელ­მ­თა­ვარ­მა ან სა­პატ­რი­არ­ქომ. თუ რა­ი­მე სა­შუ­ა­ლე­ბა არ­სე­ბობს, რომ ოჯა­ხი აღ­დ­გეს, ეკ­ლე­სი­ამ ყვე­ლა ღო­ნე უნ­და გა­მო­ი­ყე­ნოს სა­ა­მი­სოდ. მე­ო­რედ და მით უფ­რო - მე­სა­მედ ქორ­წი­ნე­ბა, ღვთის­თ­ვის სათ­ნო არ არის.
- რამ­დე­ნად დი­დი ცოდ­ვაა ქა­ლი­სა და მა­მა­კა­ცის ჯვარ­და­უ­წერ­ლად თა­ნაცხოვ­რე­ბა?
- ჯვრის­წე­რის გა­რე­შე, ნე­ბის­მი­ე­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა ქალ­სა და მა­მა­კაცს შო­რის, მრუ­შო­ბის ცოდ­ვად ით­ვ­ლე­ბა. ჯვრის­წე­რით უფა­ლი გვაძ­ლევს კურ­თხე­ვას, რომ ცოდ­ვა­ში არ ვი­ყოთ.

შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე