"მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო მუ­ზე­უ­მე­ბი"
font-large font-small
"მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო მუ­ზე­უ­მე­ბი"
შუ­შის პი­რა­მი­და უკ­ვე უც­ვ­ლელ ატ­რი­ბუ­ტად იქ­ცა ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­წი­ლის­თ­ვის


პა­რი­ზის ლუვ­რის ის­ტო­რია 1200 წლი­დან იწყე­ბა. თა­ვი­დან მას სა­მე­ფო სა­სახ­ლის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა არ ჰქონ­და და მხო­ლოდ ძვირ­ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბი­სა და არ­ქი­ვე­ბის შე­სა­ნა­ხად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბო­და. XIV სა­უ­კუ­ნე­ში შარლ V ბრძე­ნად წო­დე­ბულ­მა ის ბიბ­ლი­ო­თე­კად გა­და­ა­კე­თა. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ნა­გე­ბო­ბა და­ან­გ­რი­ეს და მის ად­გი­ლას რე­ნე­სან­სის ეპო­ქის შე­სა­ფე­რი­სი სა­სახ­ლე ააშე­ნეს, რო­მე­ლიც ლუვრს მი­უ­ერ­თეს.მრა­ვა­ლი წლის შემ­დეგ, მოხ­და მი­სი მუ­ზე­უ­მად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა და 1793 წლის 10 აგ­ვის­ტოს პირ­ვე­ლად გა­იხ­ს­ნა, რო­გორც მუ­ზე­უ­მი. ლუვ­რის გამ­დიდ­რე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად ნა­პო­ლე­ონ­მა შეძ­ლო. იგი და­მარ­ცხე­ბულ ქვეყ­ნებს სა­უ­კე­თე­სო ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებს არ­თ­მევ­და ხარ­კად და სა­კუ­თარ სამ­შობ­ლო­ში მოჰ­ქონ­და. ლუვ­რ­ში დღეს და­ახ­ლო­ე­ბით 40 000 ნი­მუ­ში ინა­ხე­ბა. მათ შო­რი­საა სა­ხელ­გან­თ­ქ­მუ­ლი "ჯო­კონ­და" (მო­ნა ლი­ზა) - ეს მხო­ლოდ მცი­რე­დი ინ­ფორ­მა­ციაა "პა­ლიტ­რა ლ"-ის მო­რი­გი უნი­კა­ლუ­რი პრო­ექ­ტის "მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო მუ­ზე­უ­მე­ბის" სე­რი­ი­დან, რო­მე­ლიც მა­ლე მკითხ­ველ­თან შე­სახ­ვედ­რად ემ­ზა­დე­ბა. "მსოფ­ლი­ოს სა­უ­კე­თე­სო მუ­ზე­უ­მე­ბი" 12 მსოფ­ლიო მუ­ზე­უ­მი­სა და ასე­ვე, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მის ის­ტო­რი­ის შე­სა­ხებ მო­გითხ­რობთ და შე­უც­ვ­ლელ მეგ­ზუ­რო­ბას გა­გი­წევთ რო­გორც მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას, ისე ოჯა­ხის წევ­რე­ბის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბი­სა თუ შე­დევ­რე­ბის შეს­წავ­ლის თვალ­საზ­რი­სით. რო­გორც მხატ­ვა­რი, გუ­გა კო­ტე­ტიშ­ვი­ლი აღ­ნიშ­ნავს, პრო­ექ­ტი მოყ­ვა­რუ­ლებ­თან ერ­თად, ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მ­ცოდ­ნე­ებ­საც და­ეხ­მა­რე­ბა, მათ­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტე­ბი ხე­ლახ­ლა აღ­მო­ა­ჩი­ნონ:

- კარგ მუ­ზე­უმს კი შე­უძ­ლია, პი­როვ­ნე­ბის მსოფ­ლ­მ­ხედ­ვე­ლო­ბა შეც­ვა­ლოს და ისეთ სა­კითხებ­ზე და­ა­ფიქ­როს, რის­თ­ვი­საც შე­საძ­ლოა, მა­ნამ­დე ყუ­რადღე­ბაც არ მი­უქ­ცე­ვია. მსოფ­ლიო მუ­ზე­უ­მებს შო­რის ლუვრს სა­კუ­თა­რი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბი­თა და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით ობი­ექ­ტუ­რად ლი­დე­რის პო­ზი­ცია - ის გა­მორ­ჩე­უ­ლია არა მხო­ლოდ მას­ში და­ცუ­ლი მსოფ­ლიო მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის შე­დევ­რე­ბით, არა­მედ არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლი თვალ­საზ­რი­სი­თაც. სხვა­თა შო­რის, საფ­რან­გეთ­ში დიდ­ხანს კა­მა­თობ­დ­ნენ ლუვ­რის შე­სას­ვ­ლელ­ში თა­ნა­მედ­რო­ვე ტი­პის შუ­შის პი­რა­მი­დის დად­გ­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. არ­სე­ბობ­და არ­გუ­მენ­ტი, რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე არ­ქი­ტექ­ტუ­რა ლუვ­რის ის­ტო­რი­ულ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას და­ა­მა­ხინ­ჯებ­და, თუმ­ცა სა­ბო­ლო­ოდ, პი­რი­ქით აღ­მოჩ­ნ­და - შუ­შის პი­რა­მი­და უკ­ვე უც­ვ­ლელ ატ­რი­ბუ­ტად იქ­ცა ის­ტო­რი­უ­ლი ნა­წი­ლის­თ­ვის რო­გორც ფუნ­ქ­ცი­უ­რად, ისე ვი­ზუ­ა­ლუ­რა­დაც. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, შუ­შის პი­რა­მი­და ცენ­ტ­რა­ლურ შე­სას­ვ­ლელს წარ­მო­ად­გენს და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის თვალ­საზ­რი­სით, სტუმ­რე­ბის­თ­ვის მუ­ზე­უ­მის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის პრო­ცესს ამარ­ტი­ვებს. ვფიქ­რობ, ნე­ბის­მი­ერ­მა მო­ქა­ლა­ქემ აუცი­ლებ­ლად უნ­და იცო­დეს ლუვ­რის ის­ტო­რი­ი­სა და იმ შე­დევ­რე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც ამ მუ­ზე­უმ­შია და­ცუ­ლი. სხვა­თა შო­რის, ლუვ­რ­ში ყოფ­ნი­სას ხში­რად მი­ნა­ხავს ბა­ღის ასა­კის ბავ­შ­ვე­ბი რო­გორ მოჰ­ყავთ ჯგუ­ფე­ბად. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც შე­ვეც­დე­ბით ამ კულ­ტუ­რის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას ბავ­შ­ვო­ბი­დან­ვე და სა­კუ­თა­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გაგ­ვიჩ­ნ­დე­ბა რო­გორც ის­ტო­რი­ის, ისე ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შე­ბის მი­მართ.

- თუ გეხ­მა­რე­ბათ თქვენ ლი­ტე­რა­ტუ­რა კონ­კ­რე­ტუ­ლი მუ­ზე­უ­მის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­სას?

- რა თქმა უნ­და, კარ­გი წიგ­ნი ისე­ვე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რო­გორც კარგ მუ­ზე­უმ­ში უშუ­ა­ლო შეხ­ვედ­რა შე­დევ­რებ­თან. სა­ნამ ლუვრს პირ­ვე­ლად ვეწ­ვე­ო­დი, უამ­რა­ვ ლი­ტე­რა­ტუ­რას გა­ვე­ცა­ნი, თუმ­ცა რო­გორც წე­სი, ქარ­თუ­ლად გა­მო­ცე­მულ წიგ­ნებ­ში ხში­რად ინ­ფორ­მა­ცია გა­ფან­ტუ­ლა­დაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. მუ­ზე­უ­მე­ბი კი და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მკითხ­ველს აწ­ვ­დი­ან სრულ­ფა­სო­ვან ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი და გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი შე­ვი­დეს თუნ­დაც ლუვ­რ­ში. ვი­საც მოგ­ზა­უ­რო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არა აქვს, მის­თ­ვის კი­დევ უფ­რო აუცი­ლე­ბე­ლია სა­ო­ჯა­ხო ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში მა­ღა­ლი დო­ნის პო­ლიგ­რა­ფი­უ­ლი ხა­რის­ხით გა­მო­ცე­მუ­ლი წიგ­ნი-ალ­ბო­მი ჰქონ­დეს და ბავ­შ­ვებ­სა თუ ოჯა­ხის უფ­როს წევ­რებს მსოფ­ლიო შე­დევ­რე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია გა­უ­ზი­ა­როს. ხში­რად მო­მის­მე­ნია, რომ ინ­ტერ­ნეტ­შიც შე­საძ­ლე­ბე­ლია მუ­ზე­უ­მე­ბის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა. კი ბა­ტო­ნო, თუმ­ცა წიგ­ნის კითხ­ვა და დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა სულ სხვა მდგო­მა­რე­ო­ბაა - უშუ­ა­ლოდ ეხე­ბი ფო­ტო­სა და ტექსტს და უფ­რო აღიქ­ვამ მას, ვიდ­რე ეკ­რან­ზე უყუ­რებ.

რუ­სუ­დან შე­ლია
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
14 აპრილს გამთენიისას საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის შემადგენლობაშიც აშშ, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი შედის, სირიაში გარკვეულ ობიექტებზე დარტყმა მიიტანეს.

25 მარტი მეორეკლასელი დარინასთვის ერთ-ერთი ლამაზი დღე უნდა ყოფილიყო, რომელსაც მეგობრის დაბადების დღეზე გასართობ ცენტრში გაატარებდა, თუმცა ყველაფერი ტრაგედიით დასრულდა... სავაჭრო-გასართობ ცენტრში მოულოდნელად ხანძარი გაჩნდა, შედეგად უამრავი ადამიანი დაიღუპა და მძიმედ დაშავდა.

"ვიწვით, შესაძლოა, ეს დასასრულია, მშვიდობით", - ეს არის უკანასკნელი მესიჯი 13 წლის მაშასგან, რომელიც საგაზაფხულო არდადეგების დაწყებას მეგობრებთან ერთად კინოთეატრში აღნიშნავდა, ალბათ იყო ბევრი ხალისი, მოზარდების მხიარული შეძახილები, ერთად ყოფნის სიხარული, მაგრამ...
კემეროვოში, სავაჭრო ცენტრში მომხდარი ხანძრის შედეგად გარდაცვლილთა შორის ქართული გვარის მასწავლებელი ტატიანა დარსალიაა.
რუსეთში, კემეროვოში სავაჭრო-გასართობ ცენტრში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 64 ადამიანამდე გაიზარდა. ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მინისტრმა ვლადიმერ პუჩკოვმა განაცხადა.
პრინცი ჰარის და ამერიკელი მსახიობის მეგან მარკლის ქორწილის მოსაწვევი 600 იღბლიან სტუმარს გაუგზავნეს
დღევანდელ ეპოქაში ადამიანები მეტისმეტად შეეგუვნენ ვალებს, კრედიტებს, განვადებებს და პრაქტიკულად ყველაფრისთვის იღებენ კრედიტს: სახლის საყიდლად, მანქანის, ბიტკოინების, ოპერაციის გასაკეთებლად... ქორწილის კრედიტით გადახდაც არაა ახალი და უცნაური. თუმცა ზოგიერთები უკიდურეს ნაბიჯებსაც დგამენ.
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.

ტერეზა მეის თქმით, ისლამური ექსტრემიზმის ბოროტი იდეოლოგია ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამარცხდეს.

კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
გამოკითხვა
გქონიათ თუ არა იმედგაცრუება სიყვარულში?
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.