"ახ­ლან­დე­ლი თა­ო­ბა საც­დელ კურ­დღელს ჰგავს"
font-large font-small
"ახ­ლან­დე­ლი თა­ო­ბა საც­დელ კურ­დღელს ჰგავს"
"ნუ გე­ნაღ­ვ­ლე­ბის სწავ­ლის­თ­ვის ყრმის წკეპ­ლით ცე­მით ტი­რი­ლი"


პენ­სი­ო­ნე­რი ქალ­ბა­ტო­ნის წე­რი­ლი ამ­ქ­ვეყ­ნი­ურ სა­მარ­თ­ლი­ა­ნო­ბა­ზე მარ­თ­ლაც და­გა­ფიქ­რებთ. მი­სი სიტყ­ვე­ბით რომ ვთქვათ, ფუ­ლი ადა­მი­ანს აფუ­ჭებს და თუ ამ ლო­გი­კით ვიმ­ს­ჯე­ლებთ, გა­მო­დის, რომ იმ მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნებს, რომ­ლებ­საც საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი შე­მო­სა­ვა­ლი აქვთ, არც ქვე­ყა­ნა­ზე დარ­დი შე­ა­წუ­ხებთ და ვერც მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის დუხ­ჭირ ცხოვ­რე­ბა­ზე ფიქ­რი აუჩ­ქ­რო­ლებთ გულს (წე­რი­ლის სტი­ლი და­ცუ­ლი­ა)...
დღეს სა­ქარ­თ­ვე­ლო, რა თქმა უნ­და, ის აღარ არის, რაც ჩე­მი ახალ­გაზ­რ­დო­ბის დროს იყო. ცხოვ­რე­ბა წინ მი­დის, ვი­თარ­დე­ბა, მო­დის ახა­ლი თა­ო­ბა თა­ვი­სი ფიქ­რე­ბი­თა და ოც­ნე­ბე­ბით. ცდი­ლო­ბენ თა­ვის დამ­კ­ვიდ­რე­ბას _ ასე იყო ყო­ველ­თ­ვის, ყვე­ლა თა­ო­ბა­სა და ყვე­ლა ეპო­ქა­ში, მაგ­რამ რაც დღეს ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ხდე­ბა, ჩე­მი ღრმა რწმე­ნით, არც ერთ ზნე­ობ­რივ ჩარ­ჩო­ში არ ჯდე­ბა. დი­დი და პა­ტა­რა თა­ვის ცოდ­ნა­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბას საქ­ვეყ­ნოდ გვახ­ვევს თავს. თვალს მი­ა­დევ­ნებ ტე­ლე­ვი­ზი­ით უამ­რავ შო­უს, გვმოძღ­ვ­რა­ვენ ჟურ­ნალ-გა­ზე­თე­ბი­დან და თუ­კი გაქვს გუ­ლი, თუ­კი გიყ­ვარს ქვე­ყა­ნა, გა­გიზ­რ­დია შვი­ლე­ბი და ახ­ლა შვი­ლიშ­ვი­ლე­ბის ბედ-იღ­ბ­ლით ხარ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი, ში­ში გიპყ­რობს, რა ქნა, რა გზას უნ­და და­ად­გე? პი­რა­დად მე, ძა­ლი­ან მე­ნატ­რე­ბა ძვე­ლად გა­და­ღე­ბუ­ლი ფილ­მე­ბი­სა და სპექ­ტაკ­ლე­ბის ყუ­რე­ბა. ხო­რა­ვა, ზა­ქა­რი­ა­ძე, მა­ღა­ლაშ­ვი­ლი, ან­ჯა­ფა­რი­ძე, ჩა­ხა­ვა და რა ჩა­მოთ­ვ­ლის იმ კე­თილ­შო­ბი­ლი ხე­ლო­ვა­ნე­ბის სა­ხე­ლებს, რომ­ლე­ბიც მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა ქარ­თულ გე­ნი­ას, ზნე-ჩვე­უ­ლე­ბებს ემ­სა­ხუ­რე­ბოდ­ნენ სცე­ნი­დან თუ ეკ­რა­ნი­დან.
ახ­ლან­დელ­მა თა­ო­ბამ ამ დი­დე­ბუ­ლი ხე­ლო­ვა­ნე­ბის სა­ხე­ლი კი არა, ერის მა­მე­ბად წო­დე­ბუ­ლი ილი­ას, ვა­ჟას, აკა­კის, ტა­ტოს, გა­ლაკ­ტი­ო­ნი­სა და სხვა მა­მუ­ლიშ­ვი­ლე­ბის სა­ხე­ლიც მი­ი­ვიწყა. არა­და, ამ ადა­მი­ა­ნებ­მა ეს ერ­თი ცი­და ქვე­ყა­ნა ჩვე­ნამ­დე მო­ი­ტა­ნეს...

ჩვენც ვსწავ­ლობ­დით სკო­ლა­ში და გვქონ­და სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი, გვყავ­და პე­და­გო­გე­ბი და ვე­რა­ვინ და­მარ­წ­მუ­ნებ­ს იმა­ში, რომ მა­შინ­დე­ლი სკო­ლე­ბი ნაკ­ლებ გა­ნათ­ლე­ბას აძ­ლევ­დ­ნენ ახალ­გაზ­რ­დებს, ვიდ­რე დღეს ხდე­ბა. ახ­ლან­დე­ლი თა­ო­ბა საც­დელ კურ­დღელს ჰგავს. აბა, რამ­დენ­ჯერ შე­იც­ვა­ლა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი, რამ­დენ­მა სკო­ლამ თვი­თონ აირ­ჩია წიგ­ნე­ბი. იმ­დე­ნი ახა­ლი კა­ნო­ნი­თა და გაფ­რ­თხი­ლე­ბით და­ხუნ­ძ­ლეს პე­და­გო­გე­ბი, რომ თი­თო­ე­ულ მათ­განს იმის ში­შით, სამ­სა­ხუ­რი არ და­კარ­გოს, ბავ­შ­ვის­თ­ვის შე­ნიშ­ვ­ნაც ვერ მი­უ­ცია. ბავ­შ­ვის­თ­ვის დას­ჯა და ყუ­რის აწე­ვა ხომ დე­მოკ­რა­ტი­ულ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სკო­ლე­ბის­თ­ვის მი­უ­ღე­ბე­ლია. ვი­ღას ახ­სოვს დი­დე­ბუ­ლი "და­ვი­თი­ა­ნი­დან" ამო­ღე­ბუ­ლი სიტყ­ვე­ბი: "ნუ გე­ნაღ­ვ­ლე­ბის სწავ­ლის­თ­ვის ყრმის წკეპ­ლით ცე­მით ტი­რი­ლი". ბავშვს თუ შე­ნიშ­ვ­ნა არ მი­ე­ცი და არ მი­უ­თი­თე, მაშ, რო­დის გა­არ­კ­ვი­ოს, რო­დის არის მარ­თა­ლი და რო­დის მტყუ­ა­ნი? ახ­ლა ამ­ბო­ბენ, რომ თურ­მე, რა სა­ჭი­როა, ბავ­შ­ვ­მა ამა თუ იმ ნა­წარ­მო­ე­ბი­დან ზე­პი­რად ის­წავ­ლოს ფრა­ზე­ბი ან სტრო­ფე­ბი? რა მოხ­დე­ბა, რომ ამა თუ იმ თე­მის წე­რი­სას სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო წინ და­ი­დოს? სწო­რე­დაც ასე და­მოძღ­ვ­რის წყა­ლო­ბი­თაა, რომ თერ­თ­მე­ტი ათას­მა მო­ზარ­დ­მა სკო­ლა ვერ და­ამ­თავ­რა. რა მოხ­და? ვის რა­ში სჭირ­დე­ბა ნას­წავ­ლი და უმაღ­ლეს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი? თუმ­ცა, ოფი­ცი­ან­ტე­ბად, დამ­ლა­გებ­ლე­ბად, დაც­ვის წევ­რად და კა­ზი­ნო­ე­ბის მომ­სა­ხუ­რე პერ­სო­ნა­ლა­დაც მუ­შა­ო­ბას აუცი­ლებ­ლად სწავ­ლა-გა­ნათ­ლე­ბა და დიპ­ლო­მი სჭირ­დე­ბა, თურ­მე. სა­მა­გი­ე­როდ, არ შე­იძ­ლე­ბა, პე­და­გოგს მა­ღა­ლი ანაზღა­უ­რე­ბა ჰქონ­დეს, რად­გან ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, პე­და­გოგს არ ეყ­ვა­რე­ბა ბავ­შ­ვიო. აი, თურ­მე რო­გორ რყვნის მა­ღა­ლი შე­მო­სა­ვა­ლი ადა­მი­ანს. ჩავ­წ­ვ­დი ამ ჭკვი­ა­ნუ­რი გა­მოთ­ქ­მის აზრს და მივ­ხ­ვ­დი, ჩვენს რჩე­უ­ლებს რა­ტომ აქვთ თურ­მე გუ­ლი გა­ცი­ვე­ბუ­ლი და რა­ტომ არ ფიქ­რო­ბენ ხალ­ხ­ზე თუ ქვე­ყა­ნა­ზე. თურ­მე, მათ მა­ღა­ლი ხელ­ფა­სე­ბი და პრე­მი­ე­ბი, და­ნა­მა­ტე­ბი უცი­ვებთ გულს და ამი­ტო­მაც იკ­ლა­ვენ თა­ვებს თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად. თუ პე­და­გო­გებს მა­ღა­ლი ხელ­ფა­სი ბავ­შ­ვებს შე­ა­ძუ­ლებს, ჩი­ნოვ­ნი­კებს რა­ღა შე­აყ­ვა­რებს ქვე­ყა­ნა­სა და გა­ჭირ­ვე­ბულ ხალხს?

ასე უკუღ­მარ­თად არის მოწყო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნის გო­ნე­ბა და რას გა­ი­გებს მდი­და­რი კა­ცი ხალ­ხის გა­ჭირ­ვე­ბას.
დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პენ­სი­ო­ნე­რე­ბი იმით მა­ინც ვართ ბედ­ნი­ე­რე­ბი, რომ ამ ჩვე­ნი სა­მარ­ცხ­ვი­ნო პენ­სი­ის გა­დამ­კი­დე­ე­ბი, ყვე­ლა­ზე მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და თავ­და­დე­ბუ­ლი ხალ­ხი გა­მოვ­დი­ვართ. ჩვენს შრო­მას უქ­მად არ ჩა­უვ­ლია და ამი­ტო­მაც და­ვუ­ფა­სე­ბი­ვართ დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბებს. ამ წლე­ბის მან­ძილ­ზე, რაც თა­ვი­სუ­ფა­ლი და და­მო­უ­კი­დებ­ლე­ბი გავ­ხ­დით, ვინ იცის, უკ­ვე რამ­დე­ნი მთავ­რო­ბის შეც­ვ­ლის მომ­ს­წ­რე­ე­ბი ვართ, რო­მელ მათ­განს მო­უ­ვი­და აზ­რად, რომ ჩვენც ადა­მი­ა­ნე­ბი გახ­ლა­ვართ, შრო­მა­სა და ჯა­ფა­ში დაღ­ლი­ლი და და­ა­ვა­დე­ბუ­ლე­ბი, გვჭირ­დე­ბა ადა­მი­ა­ნუ­რი ცხოვ­რე­ბა, დას­ვე­ნე­ბა და გაც­ვე­თილ ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბას­თან ბრძო­ლა. გვჭირ­დე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბა და წამ­ლე­ბი! მად­ლო­ბა იმის­თ­ვის, რომ ექიმ­თან მის­ვ­ლა უფა­სოა, ზო­გი­ერ­თი ანა­ლი­ზიც ხელ­საყ­რე­ლია, მაგ­რამ ვის ეფიქ­რე­ბა, ექი­მის მი­ერ გა­მო­წე­რილ წამ­ლებს რო­გორ ვი­ყი­დით?
პი­რა­დად მე, ათ დღე­ში 50 ლა­რის წამ­ლე­ბი მჭირ­დე­ბა, თვე­ში _ 150 ლა­რი პრე­პა­რა­ტებ­ში მე­ხარ­ჯე­ბა, ჰო­და, მრჩე­ბა 30 ლა­რი. იქ­ნებ მას­წავ­ლოთ, რო­გორ ვიმ­ყო­ფი­ნო ეს თან­ხა?..
შენ, ვი­საც ხელ­ფა­სი 3.000 ლა­რი ან უფ­რო მე­ტიც გაქვს, რა სინ­დი­სით იღებ და­ნა­მატს, რო­ცა იცი, რო­გორ ცხოვ­რო­ბენ შენს მე­ზობ­ლად? ნუ­თუ, ამას ეძა­ხით თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­სა და თა­ნას­წო­რო­ბას? რა სინ­დი­სით მოძღ­ვ­რავთ ხალხს ტე­ლე­ეკ­რა­ნი­დან? თა­ნაც, ჩემს თა­ო­ბას აკ­რი­ტი­კებთ, არა­და, ჩემს თა­ო­ბას ასე­თი სა­მარ­თ­ლი­ა­ნო­ბა არას­დ­როს ჰქო­ნია. ჩვენ სხვა­ნა­ი­რად გვეს­მო­და ეს ცხოვ­რე­ბა. ლუკ­მა­პურს გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლებს ვუ­ყოფ­დით. სა­ხელ­მ­წი­ფო ხა­ზი­ნა­ში ხე­ლის მო­ფა­თუ­რე­ებს ქურდს ვე­ძახ­დით, იყი­დე-გა­ყი­დე­თი და­კა­ვე­ბუ­ლებს _ სპე­კუ­ლან­ტებს, ამო­რა­ლურ ქა­ლებს _ უზ­ნე­ო­ებს. ჩვე­ნი თა­ო­ბის წი­ნაპ­რე­ბი უფ­რო კე­თი­ლე­ბი, მშრო­მე­ლე­ბი და ქვეყ­ნის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ. ჰო­და, ამი­ტომ ხართ თქვენც ჯერ კი­დევ ქარ­თ­ვე­ლე­ბი! წი­ნაპ­რე­ბის შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბამ და სამ­შობ­ლო მი­წის სიყ­ვა­რულ­მა შე­მო­გი­ნა­ხათ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მი­წა-წყა­ლი; მი­წის თი­თო­ე­უ­ლი გო­ჯი გლეხ­კა­ცის ოფ­ლით არის მორ­წყუ­ლი და და­ა­ფა­სეთ ეს...

ახ­ლა რა ხდე­ბა? უპატ­რო­ნოდ მიგ­დე­ბუ­ლია სოფ­ლე­ბი და ამი­ტო­მაც, სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნი­დან შე­მო­ტა­ნილ საკ­ვებს ვე­ძა­ლე­ბით და შე­დე­გიც სა­ხე­ზეა: ამ­დე­ნი უხა­რის­ხო და ჯან­მ­რ­თ­ელ­ო­ბის­თ­ვის სა­ზი­ა­ნო საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბამ ხე­დავთ, რა მდგო­მა­რე­ო­ბამ­დე მიგ­ვიყ­ვა­ნა? ამ­დე­ნი და­ა­ვა­დე­ბა, ამ­დე­ნი გა­ა­ხალ­გაზ­რ­და­ვე­ბუ­ლი სიკ­ვ­დი­ლი, ამ­დე­ნი ავად­მ­ყო­ფი მო­ზარ­დის და­ნახ­ვა გულს მიკ­ლავს.
უკ­ვე 25 წე­ლი მი­ი­ლია, რაც თა­ვი­სუ­ფალ ქვე­ყა­ნა­ში ვცხოვ­რობთ. ვინ გა­ი­ხა­რა ამ თა­ვი­სუ­ფალ, სა­მარ­თ­ლი­ან ქვე­ყა­ნა­ში ცხოვ­რე­ბით? ღმერ­თ­მა შე­გარ­გოთ, თუ­კი ალა­ლი შრო­მით გაქვთ ნა­შოვ­ნი ქო­ნე­ბა, მაგ­რამ თუ­კი ქო­ნე­ბა სხვი­სი ცრემ­ლის, ქურ­დო­ბის წყა­ლო­ბით შე­ი­ძი­ნეთ, გე­ში­ნო­დეთ! სხვის­თ­ვის რა­ი­მეს წაგ­ლე­ჯა არ შეგ­რ­ჩე­ბათ...
მა­ჯე­რებთ, ჩაკ­ვ­დაო კო­რუფ­ცია, არა­და, კარ­გად გა­ა­ხი­ლეთ თვა­ლე­ბი, ჩაკ­ვ­და კი არა, ყვა­ვის, ოღონდ _ ერ­თე­უ­ლე­ბის­თ­ვის. ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა ძა­ლი­ან პა­ტა­რაა, ყვე­ლა ერ­თ­მა­ნე­თის ნა­თე­სა­ვია, მე­გო­ბა­რი ან მე­ზო­ბე­ლი. რამ­დე­ნიც უნ­და ეცა­დოთ ის და­მა­ჯე­როთ, რომ სა­მარ­თ­ლი­ან ქვე­ყა­ნა­ში ვცხოვ­რობთ, ვერ და­მა­ჯე­რებთ ამა­ში და ვერც იმა­ში, რომ თა­ნას­წო­რუფ­ლე­ბი­ა­ნე­ბი ვართ. პენ­სი­ო­ნერ­თა დიდ არ­მი­ას ლა­მის, შიმ­ში­ლით სუ­ლი გას­ძ­ვ­რეს და თქვე­ნი სა­მარ­თ­ლი­ა­ნო­ბა რო­გორ და­ვი­ჯე­რო?
იმა­ზეც მინ­და და­ფიქ­რ­დეთ, თუ რას მოგ­ვი­ტანს საზღ­ვარ­გა­რეთ სას­წავ­ლებ­ლად თუ სა­ცხოვ­რებ­ლად გაქ­ცე­უ­ლი ხალ­ხი. იქ გაზ­რ­დი­ლი მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბა ქარ­თულ ზნეს ივიწყებს და ყვე­ლა­ფერ უცხო­ურს იყ­ვა­რებს. კი ბა­ტო­ნო, ჩვენს ეპო­ქა­შიც იყ­ვ­ნენ ზნე­და­ცე­მუ­ლე­ბი, ღირ­სე­ბა­და­კარ­გუ­ლი მა­მა­კა­ცე­ბი, მაგ­რამ სა­აშ­კა­რა­ო­ზე კი არ გა­მოჰ­ქონ­დათ თა­ვი­ან­თი უსაქ­ცი­ე­ლო­ბა. პა­რადს არ აწყობ­დ­ნენ, არც პა­ტი­ვის­ცე­მას ითხოვ­დ­ნენ ხალ­ხის­გან და ა.შ.
დღეს თურ­მე, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ის არის, ქალ­მა ტე­ლე­ვი­ზი­ის ეკ­რა­ნი­დან თა­ვი მო­ი­წო­ნოს საყ­ვარ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბით. ჩა­იც­ვას ისე­თი სა­მო­სი, რომ უხერ­ხუ­ლო­ბაც კი იგ­რ­ძ­ნოს მი­სი სიგ­რ­ძის გა­მო, მაგ­რამ ფე­ხი ფეხ­ზე მა­ინც გა­და­ი­დოს და გა­მო­ფი­ნოს თა­ვი­სი სიმ­დიდ­რე. მე ვინ მკითხავს მათ გან­ს­ჯას? მაგ­რამ ვერ ვე­გუ­ე­ბი ჩე­მი მენ­ტა­ლი­ტე­ტის პატ­რო­ნი ამ ყვე­ლა­ფერს. ნუ­თუ, ამ საქ­ცი­ელს ამარ­თ­ლებს სიტყ­ვა "თა­ვი­სუფ­ლე­ბა"? ნუ­თუ, გეი ბი­ჭე­ბით უნ­და ვი­ა­მა­ყოთ ქარ­თ­ვე­ლებ­მა? ნუ­თუ, მარ­თ­ლა იმ­დე­ნი არი­ან, რომ პრო­ტეს­ტის ხმა­მაღ­ლა გა­მოთ­ქ­მის სურ­ვი­ლი უჩ­ნ­დე­ბათ ზურ­გ­გა­მაგ­რე­ბუ­ლებს? სახ­ლებ­ში არა­ვინ გი­ვარ­დე­ბათ, იცხოვ­რეთ ისე, რო­გორც გსურთ, მაგ­რამ ნურც პა­ტი­ვის­ცე­მას მო­ითხოვთ. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ის­ტო­რი­ას ახ­სოვს თქვენ­ნა­ი­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი, ისი­ნი შრო­მობ­დ­ნენ თა­ვის­თ­ვის და სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებს საქ­ვეყ­ნოდ არ ჰფენ­დ­ნენ, შე­დე­გად კი ხალ­ხის სიყ­ვა­რულ­საც იმ­სა­ხუ­რებ­დ­ნენ. დღეს რომ ზიზღი იგ­რ­ძ­ნო­ბა არატ­რა­დი­ცი­უ­ლი ორი­ენ­ტა­ცი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ, ეს ისევ იმის ბრა­ლია, რომ ცდი­ლობთ, იყოთ და­ფა­სე­ბუ­ლე­ბი...
ახალ­გაზ­რ­დებ­თან ერ­თი სათხო­ვა­რი მაქვს: ნამ­დ­ვი­ლო ქარ­თ­ვე­ლე­ბო, ნუ მი­ა­ტო­ვებთ სოფ­ლებს, უპატ­რო­ნოდ!
სა­ით გინ­და გა­ი­ხე­დო, რა გინ­და იწა­მო? რა დარ­ჩა ქვე­ყა­ნა­ში სუფ­თა და შე­ურ­ყ­ვ­ნე­ლი? ქარ­თ­ველ­თა რწმე­ნა შე­ირ­ყა. თვით ეკ­ლე­სია-მო­ნას­ტ­რე­ბიც შუღ­ლ­მა მო­იც­ვა. ვი­სი ბო­რო­ტი ხე­ლი და ენა შე­უ­რაცხ­ყოფს ერის სა­ლო­ცავ ტაძ­რებს? უფ­ლი­საც აღარ გე­ში­ნი­ათ? აღარც ღმერ­თი გწამთ და აღარც _ ხა­ტი. მე კი ბო­ლოს, ერ­თი კუპ­ლე­ტით და­ვას­რუ­ლებ სათ­ქ­მელს:
"რო­მელ ეკ­ლე­სი­ას ვთხო­ვო მფარ­ვე­ლო­ბა,
მო­მაკ­ვ­დი­ნე­ბე­ლი სა­ცე­ცე­ბი იქაც მოქ­მე­დე­ბენ,
მა­ინც ღმერთს შევ­თხოვ, ხალ­ხო, მფარ­ვე­ლო­ბას,
ჩვე­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლო რომ დიდ­ხანს აარ­სე­ბოს".

P.s. შე­მოგ­ვი­ერ­თ­დით და გაგ­ვი­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბე­ბი. ჩვენ­თ­ვის თი­თო­ე­უ­ლი თქვენ­გა­ნის სიტყ­ვა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. დაგ­ვი­კავ­შირ­დით ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მერ­ზე: 5(58) 25.60.81

ლი­კა ქა­ჯაია
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
სოციალურ ქსელში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ უცნობი მამაკაცი, რომელსაც არაბულენოვანი წარწერა აქვს პროფილის ფოტოზე, ქართველი ბავშვების ფოტოებს აზიარებს თავის კედელზე.
სა­კუ­თარ მი­წა-წყალ­ზე იდევ­ნე­ბო­დეს და იჩაგ­რე­ბო­დეს ქარ­თ­ვე­ლი?! _ აი, რა უნ­და იყოს ჩვე­ნი ტკი­ვი­ლი­ა­ნი სა­ფიქ­რა­ლი"
"არ შეიძლება ამდენი უცხოელი იყოს ქვეყანაში"
"ეს ად­გი­ლი და­დე­ბით მუხტს აღ­ვი­ძებს, სისხლს ააჩ­ქ­რო­ლებს..."
"სა­გა­რე­ჯოს რა­ი­ონ­ში შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი­თა და სიმ­სივ­ნით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლე­ბი მომ­რავ­ლ­დ­ნენ"
ხალ­ხი ნდო­ბას კარ­გავს; ეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ ყვე­ლა, ვინც მოწყა­ლე­ბას ითხოვს, მხო­ლოდ და მხო­ლოდ თაღ­ლი­თია
ხალხის კეთილდღეობაზე ისევ არავინ ფიქრობს...
ამ ზაფხულს, სუ­ლის შემ­ხუ­თავ სიცხეს დი­დი რის­კის ფა­სად და­ვაღ­წიე თა­ვი
კა­ცი, რო­მე­ლიც თავს ახა­ლი თა­ო­ბის მონ­ტე კრის­ტოს უწოდებს

კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
გამოკითხვა
გქონიათ თუ არა იმედგაცრუება სიყვარულში?
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი