საქ­მე, რო­მელ­მაც სტუ­მა­რი და მას­პინ­ძე­ლი გა­ა­ერ­თი­ა­ნა
font-large font-small
საქ­მე, რო­მელ­მაც სტუ­მა­რი და მას­პინ­ძე­ლი გა­ა­ერ­თი­ა­ნა
"ეს ად­გი­ლი და­დე­ბით მუხტს აღ­ვი­ძებს, სისხლს ააჩ­ქ­რო­ლებს..."


ქალ­ბა­ტონ­მა ეკა მეტ­რე­ველ­მა გა­მოგ­ვიგ­ზავ­ნა წე­რი­ლი, სა­დაც გვი­ამ­ბო რა­ჭა­ში, კერ­ძოდ კი სო­ფელ ჯინ­ჭ­ვის­ში აგე­ბუ­ლი ტაძ­რის შე­სა­ხებ. ისიც აღ­ნიშ­ნა, რომ ეს ის სო­ფე­ლია, რო­მელ­საც მი­სა­ტო­ვებ­ლად არა მარ­ტო მო­ხუ­ცე­ბი, არა­მედ ახალ­გაზ­რ­დე­ბიც ვერ იმე­ტე­ბე­ნო. წე­რი­ლის სტი­ლი და­ცუ­ლია.

"უ­ფა­ლი ბრძა­ნებს: "თვი­ნი­ერ ჩემ­სა არა­რაი ძალ­გიძთ ყო­ფად, არ­ცა ერ­თი"...
ღმერ­თ­მა "სა­ხედ თა­ვი­სად შეგ­ვ­ქ­მ­ნა", გვი­ბო­ძა გო­ნი­ე­რე­ბა ქვეყ­ნი­ე­რე­ბის შე­საც­ნო­ბად, მცი­რე­დი ნა­წი­ლიც გვარ­გუ­ნა სამ­ყა­რო­დან - უჩ­ვე­უ­ლოდ ლა­მა­ზი და მდი­და­რი დე­და­მი­წა. ჩვენ, ქარ­თ­ველთ ყვე­ლა­ზე სა­უ­კე­თე­სო წი­ლი გვხვდა მი­წი­სა, რო­მელ­ზე­დაც გო­ჯი არ არის დარ­ჩე­ნი­ლი ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბის სის­ხ­ლით რომ არ იყოს მორ­წყუ­ლი, სამ­შობ­ლო კი იქი­დან იწყე­ბა, სა­დაც თი­თე­უ­ლი ჩვენ­გა­ნის მშობ­ლი­უ­რი კუთხეა და ძი­რი - ად­გი­ლი, სა­დაც მა­მა­პა­პი­სე­უ­ლი სახ­ლი და კე­რაა. სწო­რედ ამ კე­რის სიყ­ვა­რულ­მა მო­იყ­ვა­ნა სსიპ "და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტ­რო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის" გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი, პრო­ფე­სო­რი - ამი­რან გამ­ყ­რე­ლი­ძე სო­ფელ ჯინ­ჭ­ვის­ში. ბა­ტონ ამი­რა­ნის ღვთივ­კურ­თხე­ულ­მა საქ­მი­ა­ნო­ბამ, მის­გან გა­წე­ულ­მა ფი­ნან­სურ­მა დახ­მა­რე­ბამ შე­საძ­ლე­ბე­ლი გა­ხა­და მის მშობ­ლი­ურ სო­ფელს პა­ტა­რა ტა­ძა­რი ჰქო­ნო­და.

ორ ულა­მა­ზეს მდი­ნა­რეს (გომ­ბ­რუ­ლას და რი­ონს) შო­რის მოქ­ცე­ულ ამ პა­ტა­რა სო­ფელს, სხვა მა­ღალ­მ­თი­ან სოფ­ლებ­თან შე­და­რე­ბით ჰყავს მკვიდ­რი მო­სახ­ლე­ო­ბა, მას ღვთის წყა­ლო­ბით არც გა­უ­ტე­ხე­ლი მო­ხუ­ცე­ბი ტო­ვე­ბენ, უფ­რ­თხილ­დე­ბი­ან ნა­ა­მა­გარ სახლ-კარს და რა­ო­დენ გა­საკ­ვი­რიც უნ­და იყოს, არც ახალ­გაზ­რ­დე­ბი მი­დი­ან მა­სობ­რი­ვად, ბე­დის სა­ძი­ებ­ლად. ისი­ნი ცდი­ლო­ბენ სო­ფელს სი­ცოცხ­ლე და არ­სე­ბო­ბა შე­უ­ნარ­ჩუ­ნონ. სწო­რედ სოფ­ლის მკვიდ­რი მო­სახ­ლე­ო­ბის უშუ­ა­ლო ძა­ლის­ხ­მე­ვა და ფი­ზი­კუ­რი შრო­მაა ჩა­დე­ბუ­ლი ტაძ­რის შე­ნე­ბა­ში (ყვე­ლას ჩა­მოთ­ვ­ლა გაძ­ნელ­დე­ბა და არც მინ­და ვინ­მე გა­მომ­რ­ჩეს). ყვე­ლა - სოფ­ლის მცხოვ­რე­ბი, ზოგ­ჯერ სტუ­მა­რიც, ყო­ველ­გ­ვა­რი ანაზღა­უ­რე­ბის გა­რე­შე, სი­ხა­რუ­ლით უერ­თ­დე­ბო­და ამ ღვთივ­კურ­თხე­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბას.

წმინ­და კე­თილ­მ­სა­ხურ მე­ფე და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის ტაძ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა 2010 წლის 14 მა­ისს, წმინ­და თა­მარ მე­ფის ხსე­ნე­ბის დღეს, მიტ­რო­პო­ლიტ მე­უ­ფე ელი­სეს კურ­თხე­ვით და­იწყო. ეკ­ლე­სი­ის მშე­ნებ­ლო­ბა­ში დი­დი წვლი­ლი მი­უძღ­ვის მის ხუ­როთ­მოძღ­ვარს ზუ­რა გე­წა­ძეს, რო­მელ­მაც უსას­ყიდ­ლოდ შე­ად­გი­ნა ტაძ­რის მა­კე­ტი და ყო­ველ წუთს თვალ­ყურს ადევ­ნებ­და მი­სი მშე­ნებ­ლო­ბის მსვლე­ლო­ბას... აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ უპირ­ვე­ლე­სად იდეა, ეკ­ლე­სი­ის არ­სე­ბო­ბი­სა, ამა­ვე სო­ფელ­ში მცხოვ­რებ მა­მუ­კა ჩიხ­რა­ძეს ეკუთ­ვ­ნის, მან თა­ვად და­იწყო ამ იდე­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და "პირ­ვე­ლი აგუ­რიც" მის­გან და­ი­დო, შემ­დეგ კი ეს დი­დე­ბუ­ლი საქ­მე ბა­ტონ­მა ამი­რან­მა გა­აგ­რ­ძე­ლა.
"არ დარ­ჩე­ნი­ლა ბავ­შ­ვიც კი, მო­დი­ოდ­ნენ და გვეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ, სახ­ლ­ში აღარ უნ­დო­დათ წას­ვ­ლა. ვი­საც რო­გორ შე­ეძ­ლო, ისე ცდი­ლობ­და ამ საქ­მე­ში სა­კუ­თა­რი წვლი­ლის შე­ტა­ნას", - აღ­ნიშ­ნა თე­ო­ნა მეტ­რე­ველ­მა, რო­მე­ლიც ამ სო­ფელ­შია გაზ­რ­დი­ლი და ენერ­გია არ და­ი­შუ­რა ტაძ­რი­სა და მი­სი შე­მო­გა­რე­ნის და­სა­სუფ­თა­ვებ­ლად. მან­ვე გვითხ­რა, რომ ამ ხნის მან­ძილ­ზე ძა­ლი­ან ეხ­მა­რე­ბო­დათ მა­მა ნოე კე­რე­სე­ლი­ძე - ონის გაბ­რი­ელ მთა­ვა­რან­გე­ლო­ზის ეკ­ლე­სი­ის წი­ნამ­ძღ­ვა­რი - "ი­გი გვა­რი­გებ­და და თვალ­ყურს ადევ­ნებ­და თი­თო­ე­ულ ჩვენს მოქ­მე­დე­ბას ტა­ძარ­ში, რომ და­ლა­გე­ბის დროს არ დარ­ღ­ვე­უ­ლი­ყო ის კა­ნო­ნი­კა, რა­საც ჩვე­ნი მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლუ­რი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ტა­ძა­რი სოფ­ლის სა­საფ­ლა­ოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე აიგო და იმ სა­ო­ცარ ად­გილს გაჰ­ყუ­რებს, რა­საც ყვე­ლა­ნი "სა­ქო­რი­ას" ვე­ძა­ხით. სო­ფე­ლი ჯინ­ჭ­ვი­სი ყვე­ლა­ზე კარ­გად სწო­რედ ამ უმ­შ­ვე­ნი­ე­რე­სი ად­გი­ლი­დან ჩანს, სწო­რედ აქე­დან დაქ­რო­ლავს ხოლ­მე მშობ­ლი­უ­რი ჰა­ე­რიც, რაც ყვე­ლა ამ სოფ­ლე­ლის­თ­ვის დიდ და­დე­ბით მუხტს აღ­ვი­ძებს, სისხლს ააჩ­ქ­რო­ლებს და ბავ­შ­ვო­ბის ყვე­ლა­ზე საყ­ვა­რელ, გა­უ­ხუ­ნარ მო­გო­ნე­ბებს აცოცხ­ლებს. ბუ­ნე­ბის სი­ლა­მა­ზე კი ღვთის წყა­ლო­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს და მის ერთ-ერთ უსაყ­ვარ­ლეს კუთხეს - რა­ჭას არ აკ­ლია.
2017 წლის 12 აგ­ვის­ტოს, წმინ­და კე­თილ­მ­სა­ხურ მე­ფე და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის ტა­ძა­რი ნი­კორ­წ­მინ­დის ეპის­კო­პოს­მა, არ­ქი­მან­დ­რიტ­მა მე­უ­ფე ვახ­ტან­გ­მა აკურ­თხა და ტა­ძარ­ში პირ­ვე­ლი წირ­ვა-ლოც­ვაც აღავ­ლი­ნა. ზი­ა­რე­ბის მად­ლით გა­ხა­რე­ბულ­მა მო­სახ­ლე­ო­ბამ ეს დღე სა­ზე­ი­მო ლხი­ნი­თაც აღ­ნიშ­ნა. კი­დევ ერ­თხელ დი­დი მად­ლო­ბა გვინ­და ვუთხ­რათ ბა­ტონ ამი­რან გამ­ყ­რე­ლი­ძეს და ყვე­ლას, ვი­საც მცი­რე­დი წვლი­ლი მა­ინც მი­უძღ­ვის ამ დი­დე­ბულ საქ­მე­ში.
ღმერ­თ­მა ხე­ლი მო­უ­მარ­თოთ უფ­ლის, მშობ­ლი­უ­რი კუთხის, ქვეყ­ნის კე­თილ­დღე­ო­ბის­თ­ვის მზრუნ­ვე­ლებს..."

P.s. "გზა" გაძ­ლევთ შანსს, თქვენც გახ­დეთ ჩვე­ნი რეს­პონ­დენ­ტი! თუ ფიქ­რობთ, რომ სხვე­ბის­გან რა­ი­მე­თი გა­მო­ირ­ჩე­ვით ან სა­კუ­თა­რი სა­ინ­ტე­რე­სო თავ­გა­და­სავ­ლის მო­ყო­ლა გსურთ, თუ სურ­ვი­ლი გაქვთ ვინ­მეს სიყ­ვა­რულ­ში გა­მო­უტყ­დეთ ან სუ­ლაც, სო­ცი­ა­ლურ პრობ­ლე­მებ­ზე სა­კუ­თა­რი აზ­რი და­ა­ფიქ­სი­როთ, მა­შინ მოგ­ვ­წე­რეთ ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მერ­ზე: 5(58) 25.60.81 ან მე­ილ­ზე: ლი­კა.ქა­ჯაია@გმა­ილ.ცომ
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
სოციალურ ქსელში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ უცნობი მამაკაცი, რომელსაც არაბულენოვანი წარწერა აქვს პროფილის ფოტოზე, ქართველი ბავშვების ფოტოებს აზიარებს თავის კედელზე.
სა­კუ­თარ მი­წა-წყალ­ზე იდევ­ნე­ბო­დეს და იჩაგ­რე­ბო­დეს ქარ­თ­ვე­ლი?! _ აი, რა უნ­და იყოს ჩვე­ნი ტკი­ვი­ლი­ა­ნი სა­ფიქ­რა­ლი"
"არ შეიძლება ამდენი უცხოელი იყოს ქვეყანაში"
"ნუ გე­ნაღ­ვ­ლე­ბის სწავ­ლის­თ­ვის ყრმის წკეპ­ლით ცე­მით ტი­რი­ლი"
"სა­გა­რე­ჯოს რა­ი­ონ­ში შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი­თა და სიმ­სივ­ნით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლე­ბი მომ­რავ­ლ­დ­ნენ"
ხალ­ხი ნდო­ბას კარ­გავს; ეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ ყვე­ლა, ვინც მოწყა­ლე­ბას ითხოვს, მხო­ლოდ და მხო­ლოდ თაღ­ლი­თია
ხალხის კეთილდღეობაზე ისევ არავინ ფიქრობს...
ამ ზაფხულს, სუ­ლის შემ­ხუ­თავ სიცხეს დი­დი რის­კის ფა­სად და­ვაღ­წიე თა­ვი
კა­ცი, რო­მე­ლიც თავს ახა­ლი თა­ო­ბის მონ­ტე კრის­ტოს უწოდებს

კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
გამოკითხვა
გქონიათ თუ არა იმედგაცრუება სიყვარულში?
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი